Fysik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Gennem undervisningens arbejde med eksperimenter og teoretiske modeller lærer du, hvordan du opstiller og anvender fysiske modeller som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og af processer.

I fysik som fjernundervisning vil arbejdet med stoffet det meste af tiden foregå som vekselvirkning mellem opgaveregning, arbejde med teori samt simulationer og enkelte hjemmeeksperimenter. Hertil kommer et laboratoriekursus, hvor du skal udføre eksperimenter i tilknytning til de teorier og fysiske modeller, som du kommer til at arbejde med, og hvor du efterfølgende udførligt skal behandle de indsamlede data bl.a. med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge. Du vil lære at formidle dine resultater og viden gennem opgaver og rapporter.

I undervisningen skal du arbejde med:
• Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
• Energi
• Elektriske kredsløb
• Bølger
• Kvantefysik
• Mekanik

Der indgår desuden supplerende stof, som perspektiverer undervisningen.

Undervisningens omfang er på 170 timer. Du skal regne med, at du derudover skal bruge tid til at sætte dig ind i materialet.

Du skal på et laboratoriekursus, der er knyttet til faget, og du skal aflevere alle rapporter knyttet hertil, for at du kan gå til eksamen. Kurset placeres i en weekend, og datoerne meldes ud på skolens hjemmeside. Tiden på laboratoriekurset indgår i de 170 timer.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Den mundtlige prøve er todelt. Første del er en eksperimentel gruppeeksamen, hvor du skal arbejde i laboratoriet i ca. 90 minutter.
Anden del er en individuel mundtlig prøve. De mulige spørgsmål er kendt på forhånd. Ved trækningen af opgaven suppleres med ukendte bilag. Der er 24 minutters forberedelsestid og 24 minutters eksaminationstid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

For at blive optaget på fysik B skal du have gennemført fysik på C-niveau.