Fysik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I fysik på C-niveau får du en grundlæggende viden inden for fysik og indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tænkemåder.

I undervisningen arbejder vi bl.a. med, hvordan fysiske modeller kan fungere som middel til at tolke og forklare fænomener i vores omverden – fx nyttevirkning ved omsætning af energi, og egenskaber ved lys og lyd. Vi arbejder desuden med eksempler, som perspektiverer fysikkens bidrag til og forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.

I fysik som fjernundervisning vil arbejdet med stoffet det meste af tiden foregå som vekselvirkning mellem opgaveregning, arbejde med teori samt simulationer og enkelte hjemmeeksperimenter. Hertil kommer et laboratoriekursus hvor du skal udføre en række eksperimenter i tilknytning til de teorier og fysiske modeller, som du kommer til at arbejdet med.

Du skal aflevere alle rapporter eller journaler i tilknytning hertil, for at du kan gå til eksamen. Kurset placeres i en weekend, og datoerne meldes ud på skolens hjemmeside.

I undervisningen skal du arbejde med:

• Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
• Energi
• Lyd og lys

Undervisningen er organiseret i moduler, der er styret af et perspektiverende tema, som inddrager forhold uden for fysikken. Det er bl.a. omstillingen til vedvarende energi, hvordan musikinstrumenter fungerer, hvorfor sparepærers lyskvalitet er dårlig, og spørgsmålet om Jorden er centrum i Universet.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. De mulige spørgsmål er kendte på forhånd. Ved trækningen af opgaven suppleres med et ukendt bilag. Der er 24 minutters forberedelsestid og 24 minutters eksaminationstid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.