Kemi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares.

Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab og har stor betydning for samfundets fortsatte udvikling, både nationalt og internationalt, da der i kemisk forskning arbejdes med fx bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion.

Kemiens viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

Vi arbejder med både teori, modeller og eksperimenter, så du får en viden om kemien og en udvikler en stor begrebsforståelse inden for faget.
Fagets indhold består både af kernestof og supplerende stof.

Kernestoffet er:

• Kemisk fagsprog, herunder navngivning, kemiske formler og reaktionsskemaer
• Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
• Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
• Kemiske bindingstyper, tilstandsformer, opløselighedsforhold, eksempler på struktur- og stereoisomeri
• Uorganisk kemi: Stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber og anvendelse for udvalgte uorganiske stoffer, herunder ionforbindelser
• Organisk kemi: Stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber, isomeri og anvendelse for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og udvalgte egenskaber for stofklasserne aldehyder, ketoder og aminer
• Eksempel på makromolekyle
• Stofidentifikation ved kvalitative analyser
• Homogene kemiske ligevægte, herunder forskydning på kvalitativt og kvantitativt grundlag
• Syre-basereaktioner, herunder beregning af pH for vandige opløsninger af syrer og baser
• Fældnings- og redoxreaktioner, herunder afstemning med oxidationstal
• Organiske reaktionstyper: Substitution, addition, elimination, kondensation og hydrolyse
• Reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse
• Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, simpel syntese, forskellige typer af titrering, vejeanalyse, spektrofotometri og chromatografi
• Kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

Det forventede omfang af det faglige stof svarer normalt til 250-400 sider. Der kan indgå materiale på engelsk og evt. andre fremmedsprog.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde, som fagligt er knyttet til hinanden. Opgaveteksterne er kendte af eksaminanden inden prøven, men der inddrages også ukendte bilag.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

For at blive optaget på kemi på B-niveau, skal du have gennemført kemi på C-niveau.