Kemi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares.
Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab.

Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte udvikling, både nationalt og internationalt, da der i kemisk forskning arbejdes med fx bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion.

Kemiens viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv inden for de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

Vi arbejder med både teori, modeller og eksperimenter, så du får en viden om kemien og en udvikler en stor begrebsforståelse inden for faget.

Fagets indhold består både af kernestof og supplerende stof. Kernestoffet er:

• Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
• Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
• Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
• Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
• Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
• Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
• Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet
• Simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, titrering og vejeanalyse
• Kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

Det forventede omfang af det faglige stof svarer normalt til 100-200 sider. Der kan indgå materiale på engelsk og evt. andre fremmedsprog.


Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i eksperimentelt arbejde og inddrager teoretisk stof knyttet hertil. Opgaveteksterne er kendte af eksaminanden inden prøven, men der inddrages også ukendte bilag.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der er ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.