Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræsonnementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Du får fx undervisning inden for disse emneområder:

• Regningsarternes hierarki, ligningsløsning, procent- og rentesregning
• Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære-, eksponentielle- samt potensfunktioner og desuden en smule om andengradspolynomier samt logaritmefunktioner
• Beskrivende statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple empiriske statistiske deskriptorer samt grundlæggende kombinatorik og sandsynlighedsregning
• Matematiske modeller og regression
• Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger for både retvinklede og vilkårlige trekanter

Undervisningen veksler mellem opgaver med og uden hjælpemidler, da den skriftlige eksamen er opdelt på samme måde. Du bliver også trænet lidt i den mundtlige eksamen, ved at du af og til vil blive bedt om at aflevere en kort video, hvor du typisk vil skulle fremlægge et bevis.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til beregninger, overblik over grafer, trekantsberegninger samt håndtering af statistisk datamateriale.
Vi benytter især programmerne WordMat samt Geogebra (stilles gratis til rådighed af skolen).

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer i alt tre timer og består af to dele:
• En time uden hjælpemidler (der stilles dog en formelsamling til rådighed)
• To timer med alle ønskede hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet

Den mundtlige prøve er todelt:
Første del af prøven er en problemorienteret prøve med fokus på matematikkens anvendelser, hvor op til 10 eksaminander arbejder i ca. 90 minutter i grupper på højst tre med en ukendt problemstilling. Eksaminator og censor samtaler med den enkelte eksaminand om den konkrete problemstilling, den tilhørende teori og de anvendte matematiske løsningsstrategier.

Anden del af prøven er en traditionel individuel prøve i kendte spørgsmål med fokus på simple matematiske ræsonnementer og simple beviser. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 20 minutter pr. eksaminand, og forinden har du 20 minutters forberedelsestid.
Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en kort uddybende samtale mellem dig og din lærer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.